نقش های مدیریتی مینتزبرگ 90 ص

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

نقش های مدیریتی مینتزبرگ 90 ص

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 142

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 142 صفحه

نقش های مدیریتی مینتزبرگ الف) نقش های مراوده ای نماینده تشریفاتی (Figurehead) – در این نقش مدیر به عنوان سمبل و یا نماینده سازمان عمل می كند.
شركت در محافل، جلسات، میهمانی های رسمی، اتحادیه ها و … از این جمله هستند.
رهبر (Leader) – در این نقش مدیر با زیر مجموعه ارتباط برقرار كرده و موجبات انگیزه و رشد آنان را فراهم می آورد.
این نقش مدیر بر ابعاد اجتماعی و انسان شناسی مدیریت متمركز بوده و كمتر متوجه ابعاد مأموریتی سازمان می باشد.
رابط (Lasion) – در این نقش، مدیر اطلاعات مورد نیاز سازمان را از طریق شركت در یك شبكه ارتباطات فراهم می آورد.
مشاركت در انجمن های حرفه ای، جلسات غیر رسمی، صرف ناهار، كلوپ و باشگاه های مدیریتی برخی از این فعالیت ها هستند.
مدل سیستم اجتماعی برای مدرسه مدل سیستم اجتماعی، اولین بار در سال 1952 به وسیله گتزلر به عنوان چارچوبی روان شناختی- جامعه شناختی برای مطالعه مدیریت آموزشی ارائه شد.
نظریه سیستم ها و مدل سیستم باز به عنوان چارچوب های مفهومی، برای توصیف و توضیح ساختارها و فراگردهای سازمان های آموزشی و مدرسه ها سودمندند.
به موجب مدل سیستم اجتماعی، عملكرد و رفتار سازمانی به وسیله چهار دسته از عناصر تعیین می شوند ساختار، افراد انسانی، جو گروهی و فرهنگ جامعه.
هوی میسكل چهار دسته عناصر اصلی داخل سیستم مدرسه را به عنوان خرده سیستم های ساختاری، فردی، فرهنگی و سیاسی مشخص كرده اند.
این خرده سیستم ها دروندادها را از محیط گرفته، دگرگون می سازند.
كنش و واكنش های متقابل آنها، نظام عملیات سیستم را به وجود می آورند.
عملیات و فعالیت های سیستم تحت تأثیر فرصت ها و تقاضای محیطی شكل می گیرند.
ساز و كارهای بازخورد، سیستم را قادر می سازند كه كیفیت كار خرده سیستم های درونی خود را ارزیابی كند در نتیجه اختلاف میان عملكرد واقعی و عملكرد منتظره شناسایی می شوند و سیستم نسبت به اصلاح، تنظیم و تغییر اقدام به عمل می آورد.
مدرسه به عنوان یك سازمان رسمی، دارای ساختار بوروكراتیك است.
الزامات و تعهدات معین شده توسط سازمان رسمی، انتظارات بوروكراتیك نامیده می شوند.
انتظارات سازمانی، نقش های سازمانی را در قالب پُست ها، مقام ها، سمت ها و مشاغل سازمان، تعریف می كنند.
نقش ها و انتظارات بوروكراتیك، الزامات رسمی رفتار و عملكرد سازمانی محسوب می شوند.
انتظارات معمولاً به عنوان قواعد و مقررات سازمانی رسمیت یافته، تدوین و تصویب می شوند.
بروندادها، شاخص های تحقق هدف محسوب می شوند.
بروندادهای نظام آموزشی شامل موفقیت و پیشرفت، رضایت شغلی، افت تحصیلی و كیفیت عملكرد كلی است.
اثربخشی سازمانی از نظر سیستم اجتماعی، عبارت است از میزان توافق نتایج واقعی با نتایج منتظره.
بازخوردهای سیستم مدرسه حلقه های بازخورد درونی: در مدرسه، ساختار رسمی و گروه های غیررسمی رفتار اعضا را تحت تأثیر قرار می دهند و اعضا از طریق بازخورد پی می برند كه سازمان رسمی و غیررسمی، رفتار آنها را چگونه تلقی و ارزشیابی می كند.
اگر بوروكراسی مدرسه، عملكرد فردی معلمی را تصدیق كند، با دادن پاداش های مثبت، رفتار او را تقویت خواهد كرد.
اگر عملكرد او ضعیف یا نامناسب ارزشیابی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی نقش های مدیریتی مینتزبرگ 90 ص آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل نقش های مدیریتی مینتزبرگ 90 ص و بررسی کامل هدایت میشوید
نقش های مدیریتی مینتزبرگ 90 ص

دانلود این فایل

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید